I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Bonvital Solution Kft. mint a BonVital Wellness & Gastro Hotel Hévíz üzemeltetője az általa kezelt személyes adatok tekintetében biztosítani kívánja az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a BonVital Wellness & Gastro Hotel Hévíz hírlevélére feliratkozók a feliratkozás – és így a személyes adataik megadása – előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeljük.

 

Adatkezelő:
Név: Bonvital Solution Kft.
Székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18.
Cégjegyzékszám: 20-09-077575
Adószám: 23934201-2-20
Képviseli: Győzőné Győry Emese, szállodaigazgató
Telefonszám: +36 83 900 120
E-mail: info@bonvital.hu
Honlap: www.bonvital.hu
(a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:
➢ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban:
(„GDPR”);
➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
➢ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
➢ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

 

I. A HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 

Hírlevél útján tájékoztatjuk az arra feliratkozókat ajánlatainkról, újdonságainkról és akcióinkról.
Önnek lehetősége van a BonVital Wellness & Gastro Hotel Hévíz hírlevelére (www.bonvital.hu oldalon) feliratkozni. Amennyiben ezen hírlevélre Ön feliratkozik, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BonVital Wellness & Gastro Hotel Hévízre vonatkozó hírlevelekkel keressük meg.
A hírlevélre történő feliratkozás – a hírlevelek küldésén túl – semmilyen szolgáltatásunknak nem képezi feltételét.
Az adatkezelés célja
Az adatkezelés jogalapja
A kezelt személyes adatok köre
Hírlevél küldése
Az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
Vezeték- és keresztnév, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozásig.
Adatfeldolgozó igénybevétele:
Az online hírlevélküldő-rendszerhez informatikai szolgáltató segítségét vesszük igénybe a következők szerint.
Adatfeldolgozó neve: Knighthosting LLC
Adatfeldolgozó címe: 12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása:

  • Hírlevélküldő adatbázis tárolása
  • Hírlevélküldő rendszer működtetése
  • A honlap üzemeltetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap hírlevelet cégünktől.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.

A hírlevélről bármikor leiratkozhat az info@bonvital.hu e-mailcímre küldött levelével, vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással. Ebben az esetben a hírlevél-küldéssel kapcsolatos személyes adatait haladéktalanul
töröljük az adatbázisunkból.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk:
Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére.
Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükségesintézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési
garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel cégünk a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítja.

 

II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 

Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozók által bérelt szervereken találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai
eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról
szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodunk. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében minden lehetséges intézkedést megteszünk, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – belső szabályzataink szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

 

III. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve fenti elérhetőségeinken.
Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatainknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

 

Tájékoztatáshoz való jog:
Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes
tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsuk.
A tájékozódáshoz való jog írásban, az I. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adhatótájékoztatás.
Amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

Helyesbítés joga:
E jog értelmében bárki kérheti az általunk kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére cégünk indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
c) az adatkezelőnek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.

 

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

 

Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
c) védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
d) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

Eljárási szabályok:
Cégünk indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén,
figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az cégünk a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított
egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha cégünk nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Minden olyan címzettet tájékoztatunk az általunk végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.

 

Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi szabályok megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért cégünktől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozók csak abban az esetben tartoznak felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartották be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha cégünk jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Cégünk, illetve az adatfeldolgozó mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt előidéző eseményért őket semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:
Amennyiben az érintett úgy véli, hogy cégünk az adatkezelés során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:
– panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
honlap: www.naih.hu;
e-mailcím: ugyfelszolgalat@naih.hu;
telefon: +36-1-391-1400
(a továbbiakban: „NAIH”)
– az illetékes bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Cégünk vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a NAIH vagy az érintett bíróság részére kiadja.

 

IV. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megfelel a BonVital Wellness & Gastro Hotel Hévíz adatkezelésére kiterjedő tájékoztatóban, a – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában, valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Fenntartjuk magunknak a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket a változások átvezetését követően a BonVital Wellness & Gastro Hotel Hévíz honlapján közzétett közlemény útján tájékoztatjuk.
Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon e-mailt nekünk.

Utoljára frissítve: 2021.04.22.