ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ VENDÉGEKNEK ÉS A HONLAP LÁTOGATÓINAK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A Bonvital Solution Kft. mint a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz (címe: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18.) üzemeltetője minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévízben szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat
kaphassanak arról, hogy cégünk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. Az e tájékoztatóban foglaltakhoz cégünk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve
kötelezőnek tartjuk.

Cégünk adatai, elérhetőségei a következők:
Név: Bonvital Solution Kft.
Székhely: 8380 Hévíz, Rákóczi utca 16-18.
Cégjegyzékszám: 20-09-077575
Adószám: 23934201-2-20
Képviseli: Győzőné Győry Emese, szállodaigazgató
Telefonszám: +36 83 900 120
E-mail: info@bonvital.hu
Honlap: www.bonvital.hu
(a továbbiakban úgy is, mint: „Adatkezelő”)
Adatkezeléseink megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:
➢ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”);
➢ az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
➢ a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
➢ a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
➢ az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
➢ a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

(a továbbiakban: „Szvtv.”);
➢ a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
➢ az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK


1. ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
Cégünk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy szállodáinkban gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson szobát.
Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele.
Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], az Adatkezelő és érintett közötti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám); telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, SZÉPkártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), képviselő, kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma.
Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.
Adatfeldolgozó neve: NetHotelBooking Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A
Adatfeldolgozói feladat leírása: A RESnWEB rendszer révén az online szállásfoglalás lehetőségének biztosítása

 

Valamint

 

Adatfeldolgozó neve:Knighthosting LLC
Székhelye:12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása:A honlap üzemeltetése

A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a NetHotelBooking Kft. – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők
szerint:


További adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group, LLC
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
Adatfeldolgozói feladat leírása: A foglalási rendszerbe integrált Mandrill szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatadás és elégedettségmérés esetén

 

További adatfeldolgozó neve: Hostware Kft
Székhelye: 1149 Budapest, Róna utca 120-122
Adatfeldolgozói feladat leírása: A Hostware Front Office szállodai rendszer alkalmazása esetén ügyfélkezelési
feladatok ellátása

 

További adatfeldolgozó neve: Triptease Limited
Székhelye: WeWork 3 WaterhouseSquare 138-142 Holborn London EC1N 2SW United Kingdom
Adatfeldolgozói feladat leírása: Online chat funkció, amelynek segítségével a vendég kapcsolatot tarthat a szállodával, gyors és hatékony módon kezelheti foglalásait

 

További adatfeldolgozó neve: BIG FISH Internet-technológiai Kft.
Székhelye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1-2.
Adatfeldolgozói feladat leírása: A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a tranzakciók visszakereshetőségének biztosítása a kereskedő partnerek számára

 

További adatfeldolgozó neve: OTP Mobil Kft.
Székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Adatfeldolgozói feladat leírása: A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

További adatfeldolgozó neve: BarionPayment Zrt.
Székhelye: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület
Adatfeldolgozói feladat leírása: A fizetési tranzakciókhoz szükséges adatkommunikáció lebonyolítása a kereskedő és a fizetési szolgáltató rendszere között, a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

További adatfeldolgozó neve: Creative Management Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.
Adatfeldolgozói feladat leírása: Szerverhoszting feladatok ellátása

 

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre szerződés a szállodai szobára vonatkozóan.

Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési
garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozók esetében is biztosítjuk.

II. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

 

1. ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
Cégünk lehetőséget biztosít online szállásfoglalásra annak érdekében, hogy szállodáinkban gyors, kényelmes és költségmentes módon foglalhasson szobát.
Az adatkezelés célja: a szállásfoglalás megkönnyítése, költségmentessé, hatékonyabbá tétele.
Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja], az Adatkezelő és érintett közötti szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételének szükségessége [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám); telefonszám; e-mail cím; gazdasági társaság esetében cégnév és székhely, bankkártya száma, SZÉPkártya adatok (azonosító, kártyán szereplő név), képviselő, kapcsolattartó neve, e-mail címe és telefonszáma.
Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.
Adatfeldolgozó neve: NetHotelBooking Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A
Adatfeldolgozói feladat leírása: Ajánlatkérő modul működtetése

Valamint

Adatfeldolgozó neve: Knighthosting LLC
Székhelye: 12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása: A honlap üzemeltetése


A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a NetHotelBooking Kft. – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a  következők szerint:


További adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group, LLC
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
Adatfeldolgozói feladat leírása: A foglalási rendszerbe integrált Mandrill szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a
visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatadás és elégedettségmérés esetén

 

További adatfeldolgozó neve: Creative Management Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1. A ép.
Adatfeldolgozói feladat leírása: szerverhoszting feladatok ellátása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szálloda nem tud ajánlatot adni.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de
legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési
garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozók esetében is biztosítjuk.

2. SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL, SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS


Cégünk a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz vendégeivel létrejött szerződés teljesítése érdekében – ideértve a szálloda szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos díjak megfizetését is – kezeli a vendégek személyes adatait.
Az adatkezelés célja: a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz által nyújtott szolgáltatások érintett által történő igénybevétele, az ellenérték meghatározása és számlázása.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítésének szükségessége, amelyben az érintett az egyik fél [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja], valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. § (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja]
A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, születési hely, idő, lakcím, e-mail cím, telefonszám, személyigazolvány szám, gépjármű rendszáma, állampolgárság, aláírás
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától a szerződés teljesítésétől számított 5 évig (elévülési idő). Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk a számlázáshoz könyvelő segítségét veszi igénybe a következők szerint.


Adatfeldolgozó neve: Royal Solution Zrt.
Székhelye: 1044. Budapest, Óradna u.
Adatfeldolgozói feladat leírása: Számviteli feladatok ellátása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz szolgáltatásait nem veheti igénybe.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

3. AJÁNDÉKUTALVÁNY VÁSÁRLÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS


A BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz vendégeinek lehetőségük van arra, hogy a szálloda honlapján ajándékutalványt igényeljenek. Azt, hogy ezen ajándékutalvány milyen adatokkal (milyen névre) és milyen értékben kerüljön kiállításra, az igénylő határozza meg. Az ajándékutalvány kézhezvételét követően – az azon szereplő értéken – a szálloda vendégeinek lehetősége van arra, hogy a szokásos fizetési módok helyett (készpénz, bankkártya / banki
átutalás) ezzel az ajándékutalvánnyal fizessen a szállodában.
Az adatkezelés célja: ajándékutalvány vásárlása
Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]
A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév és keresztnév; telefonszám; email cím, számlázási adatok (név, irányítószám, település, utca, házszám), postázási cím (név, irányítószám, település, utca, házszám).
Az adatkezelés időtartama: az ajándékutalvány sikeres kézbesítéséig. Számla kibocsátása esetén az adatkezelés időtartama a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló,
üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online ajándékutalvány-vásárlási rendszer működtetéséhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.


Adatfeldolgozó neve: Knighthosting LLC
Székhelye: 12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása: Online ajándékutalvány-vásárlási modul működtetése

 

Adatfeldolgozó neve: Knighthosting LLC
Székhelye: 12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása: A honlap üzemeltetése

 

Adatfeldolgozó neve: Service4You Hospitality Kft.
Székhelye: 1037 Budapest, Folyondár u.9/B
Adatfeldolgozói feladat leírása: Ajándékutalvány kézbesítése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem tud ajándékutalványt vásárolni.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de
legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési
garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozók esetében is biztosítjuk.

4. HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS


Hírlevél útján tájékoztatjuk az arra feliratkozókat ajánlatainkról, újdonságainkról és akcióinkról.
Önnek lehetősége van a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz hírlevelére (www.bonvital.hu oldalon) feliratkozni. Amennyiben ezen hírlevélre Ön feliratkozik, hozzájárulását adja ahhoz, hogy a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévízre vonatkozó hírlevelekkel keressük meg.
A hírlevélre történő feliratkozás – a hírlevelek küldésén túl – semmilyen szolgáltatásunknak nem képezi feltételét.
Az adatkezelés célja: hírlevél küldése.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím
Az adatkezelés időtartama: a hírlevélről való leiratkozásig.
Adatfeldolgozó igénybevétele: Az online hírlevélküldő-rendszerhez informatikai szolgáltató segítségét vesszük igénybe a következők szerint.
Adatfeldolgozó neve: Knighthosting LLC
Székhelye: 12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása: Hírlevélküldő adatbázis tárolása és működtetése

 

Adatfeldolgozó neve: Knighthosting LLC
Székhelye: 12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása: A honlap üzemeltetése

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap hírlevelet cégünktől.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.
A hírlevélről bármikor leiratkozhat cégünknek az info@bonvital.hu e-mailcímére küldött levelével, vagy a hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással.
Ebben az esetben a hírlevél-küldéssel kapcsolatos személyes adatait haladéktalanul töröljük az adatbázisunkból.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési
garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel cégünk a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítja.

5. ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS


Célunk, hogy a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz vendégeinek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, ezért folyamatosan kérünk visszajelzést vendégeinktől a szállodában tartózkodásuk során gyűjtött tapasztalataikról.
Az adatkezelés célja: visszajelzés kérése a szállóvendégektől a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz szolgáltatásainak további fejlesztése, javítása érdekében.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont], az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a visszajelzések alapján szolgáltatásaink fejlesztéséhez információt kapjunk.
A kezelt személyes adatok köre: vezeték- és keresztnév, nem, e-mail cím.
Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az online szállásrendszerhez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.


Adatfeldolgozó neve: NetHotelBooking Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A
Adatfeldolgozói feladat leírása: Elégedettségmérő modul működtetése

 

Adatfeldolgozó neve: Knighthosting LLC
Székhelye: 12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása: A honlap üzemeltetése

A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Adatfeldolgozó – a szolgáltatás kényelmesebbé, testreszabottá tétele érdekében – további adatfeldolgozókat vegyen igénybe a következők szerint:


Adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group, LLC
Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA
Adatfeldolgozói feladat leírása: A foglalási rendszerbe integrált Mandrill szoftver tulajdonosa. E szoftver felelős a
visszaigazolásokat, értesítéseket megjelenítő automatikus emailek küldéséért foglalás, ajánlatadás és elégedettségmérés esetén

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap elégedettségmérő kérdőívet cégünktől.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
g) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
h) kérelmezheti azok helyesbítését,
i) kérelmezheti azok törlését,
j) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
k) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
l) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozók vállalják, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazzák azokat az adatvédelmi és adatkezelési
garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számukra, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozók esetében is biztosítjuk.

6. COOKIE KEZELÉS ÉS GOOGLE ANALYTICS

 

Az Adatkezelő a Google Analytics alkalmazával a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
A kezelt adatok köre: IP cím, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított maximum 90 nap
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az alábbi informatikai szolgáltatók segítségét veszi igénybe a következők szerint.

 

Adatfeldolgozó neve: NetHotelBooking Kft.
Székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A
Adatfeldolgozói feladat leírása: Látogatói adatok rögzítése

 

Adatfeldolgozó neve: Knighthosting LLC
Székhelye: 12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása: A honlap üzemeltetése

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását.
A süti preferenciák böngészőn belüli beállítására vonatkozóan az alábbi szabályzatokban talál bővebb tájékoztatást:

  • Internet Explorer
  • Firefox
  • Chrome
  • Safari

A Google Analytics tevékenységéről bővebben itt tájékozódhat 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, II.1-6. pontokban körülírt szolgáltatások tekintetében.

 


7. HONLAP SZERVERNAPLÓZÁSA

 


A honlapunk meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]
A jogos érdek megjelölése: cégünknek jogos érdeke fűződik a honlap biztonságos működéséhez.
A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe.
Az adatkezelés időtartama: a honlap meglátogatásától számított maximum 90 nap.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk a szervernaplózáshoz informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint.

 


Adatfeldolgozó neve: NetHotelBooking Kft
Székhelye: 8200 Veszprém, Boksa tér 1/A
Adatfeldolgozói feladat leírása: Látogatói adatok és a szerver működéséhez szükséges információk rögzítése

 

Adatfeldolgozó neve: Knighthosting LLC
Székhelye: 12-45 River Rd Suite 354 | Fair Lawn, NJ, 07410
Adatfeldolgozói feladat leírása: A honlap üzemeltetése

További információk: cégünk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen
levonni.
Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.
Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

8. KAMERÁS MEGFIGYELÉS

 

A BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz területén cégünk elektronikus megfigyelőrendszert alkalmaz.
Az adatkezelés célja: A BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz, valamint a területén tartózkodó személyek vagyonának védelme, a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja].
Jogos érdek megnevezése: az Adatkezelő ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelmét, a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz, valamint a területén tartózkodó személyek vagyonának védelmét biztosítsa, a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz területén a jogsértéseket és baleseteket megelőzze, észlelje, az elkövetőt tetten érje, valamint a jogsértések bizonyítsa.
A Bonvital Solution Kft. a jogos érdekére vonatkozóan érdekmérlegelési tesztet készített, amelynek során megállapította, hogy jogos érdekének érvényesítése az érintettek érdekeinek korlátozásával – megfelelő biztosítékok
bevezetése és folyamatos betartása mellett – arányban áll.
A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó képmása, magatartása.
Az adatkezelés időtartama: az érintettnek a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz területére történő belépésétől számított 3 munkanap.
Adatfeldolgozó igénybevétele: cégünk az elektronikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) működtetéséhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait cégünk kezeli)
a) kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelésről való tájékoztatást, valamint az ezen személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) kérelmezheti azok helyesbítését,
c) kérelmezheti azok törlését,
d) kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy cégünk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
e) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
f) gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat word vagy excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat
kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa cégünk.
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Cégünk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Cégünk adatfeldolgozói szerződést kötött az adatfeldolgozói feladatokra, amelyben adatfeldolgozó vállalja, hogy további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.

 

9. EGYÉB ADATKEZELÉSEK

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

III. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 


Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
c) változatlansága igazolható (adatintegritás);
d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához
szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés,
továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – belső szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve

– a kötelező adatkezelések kivételével
– törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog: Cégünk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.
Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.
Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
• Az adatkezelés céljai;
• az érintett személyes adatok kategóriái;
• azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
• a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
• a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az
érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
Helyesbítés joga: E jog értelmében bárki kérheti a cégünk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
a) személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
d) a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
d) vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló
feltételek esetén, tehát ha:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.
Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk word vagy excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.
Tiltakozás joga: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
Az érintett továbbá jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés:
a) az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
b) meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
c) védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
d) az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Eljárási szabályok: Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15– 22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.
Kártérítés és sérelemdíj: Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.
Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás: Amennyiben az érintett úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél az alábbiak szerint:
– panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
honlap: www.naih.hu;
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
telefon: +36-1-391-1400
(a továbbiakban: „NAIH”)
– az illetékes bírósághoz fordulhat.
A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat a NAIH vagy az érintett bíróság részére kiadja.

V. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 


Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, Adatkezelő – jelen tájékoztatóval azonos követelményeket támasztó – belső szabályzatában,
valamint a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, azzal, hogy az esetleges változásokról az érintetteket a változások átvezetését követően a BonVital Wellness & Gasztro Hotel Hévíz
honlapján közzétett közlemény útján tájékoztatja.
Kérjük, amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon e-mailt nekünk.

 


Utoljára frissítve: 2021.04.22.